COMUNITAT GENERAL DE REGANTS
DEL CANAL DE LA DRETA DE L´EBRE
 

Grup d'estudis

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Grup d’estudisEl Canal de la Dreta de l'Ebre i per extensió el delta de l'Ebre tal com avui el coneixem amb la seva riquesa mediambiental i econòmica, és fruit de l'aprofitament agrícola d'una obra major, en concret, de l'intent fallit del rei Carles III - a la fi del s. XVIII - de construir un canal de navegació entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita amb el propòsit d'evitar les barres sorrenques que formava l'Ebre a la desembocadura, la qual cosa dificultava la navegació en aquesta zona de transició d'aigües.

El Canal de la Dreta de l'Ebre, la seva construcció, ús i sobretot la seva ampliació i manteniment, ha suposat una infraestructura vital a l'hemidelta dret de l'Ebre. Pensat i construït al s. XIX com un element d'estímul i viabilitat del comerç marítim, molt aviat esdevingué en protagonista de la transformació i dinamització del Delta, el qual va basar la seva economia en el cultiu de l'arròs per les característiques del sòl.

A més, la correcta gestió de l'aigua mitjançant el canal i de tota la seva xarxa d'irrigació permet mantenir l'equilibri entre les zones fèrtils de les terres de conreu i les zones verges com a exemple de desenvolupament sostenible, en el marc del Parc Natural del Delta de l'Ebre. La CGRCDE es va constituir l'any 1967 mitjançant una ordre ministerial, després d'haver estat confirmades les ordenances i reglaments mitjançant Juntes Extraordinàries. L'any 1986, amb motiu de la promulgació de la nova Llei d'aigües, aquestes Ordenances i Reglaments es van haver d'adequar a la nova normativa, desenvolupada a partir de 1989 i que segueixen vigents en l'actualitat.

La CGRCDE és una entitat moderna i dinàmica que dóna servei a gairebé 5000 regants, distribuïts pels municipis de: Xerta, Aldover, Roquetes, Tortosa, Amposta, St Carles de la Ràpita i Sant Jaume d'Enveja.

Tanmateix, encara que és un fet constatat que la seva funció és la bona gestió i la correcta administració de l'aigua de reg, durant les últimes dècades ha diversificat les seves activitats amb noves actuacions: creació del IATE, impulsora de Deltamed, organitzadora de conferències sobre el cultiu l'arròs, mediambientals, etc.

Una de les últimes iniciatives va ser l'organització d'uns actes commemoratius amb motiu de la celebració del 150 Aniversari de la construcció i posada en funcionament del Canal de la Dreta de l'Ebre: un Congrés Científic, una exposició itinerant, un llibre sobre la història del Delta l'Ebre, concerts, homenatges i com a colofó l'organització del XII Congrés Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya, celebrat a Tarragona del 10 al 14 de maig de 2010.

Com a resultat de la dedicació i esforç portats a terme pel personal de la Comunitat i altres organismes institucionals, per a la realització de tots els actes i activitats, va sorgir el Grup d'Estudis de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, fruit l'enteniment i tarannà dels seus membres.

Aquest Grup d'Estudis està constituït principalment per treballadors de la Comunitat i altres col·laboradors qualificats, tots ells amb la suficient preparació, motivació i entusiasme per projectar-se més enllà del treball quotidià i de posar els seus coneixements i experiència al servei del territori i dels seus habitants.

LA CGRCDE ACTIVITATS EN PROJECTE

1. La gestió i aprofitament de l'aigua

Aprofitant el material de la Comunitat, molt valuós i infrautilitzat consistent en una exposició permanent, un fons històric documental i fotogràfic, estris antics (comportes, eines de treball, etc.), El Grup d'Estudis de la CGRCDE ha elaborat un primer projecte amb el títol de La gestió i l'aprofitament de l'aigua. Coneixement del territori.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és conscienciar els estudiants a partir de 12 anys, i altres sectors de població que puguin estar interessats, que l'aigua és un bé escàs; nostre país pateix un dèficit hídric important, per la qual cosa és imprescindible racionalitzar la seva gestió i el seu consum.

En aquest projecte han col laborat l'Ajuntament d'Amposta i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

Material utilitzat.

a) Disposem d'un vídeo animat destinat als més petits i el seu contingut mostra la geografia, història i el procés emprat per tenir un entorn sostenible en el qual no contraposin els interessos dels agricultors amb els del Parc Natural. b) Aquesta breu introducció es reforçaria, quant a comprensió de coneixements, amb l'exposició que va ser itinerant durant el període de celebració del 150 Aniversari del Canal de la Dreta de l'Ebre, i que ara ha quedat com permanent a la Sala d'Actes de la Comunitat.

L'exposició consta de 21 mòduls i 3 audiovisuals, on es posen de manifest els antecedents de la construcció del canal i de la xarxa de reg i desguassos. És una mostra explícita de com era el Delta de l'Ebre abans de l'obra i la seva transformació després de concloure-la.

El recorregut per l'exposició estarà a càrrec de professionals amb l'objectiu de:

- Mostrar i explicar com els nostres avantpassats, sense recursos tècnics, només disposant de la seva força de treball, van ser capaços de transformar el paisatge. El que era un espai erm i insalubre esdevingué, després de la construcció del canal i sèquies de reg, en una zona sanejada, cultivable i econòmicament rendible.

- Arribar a unes conclusions d'alt nivell de conscienciació de l'alumnat, fent èmfasi en que el Delta que estem acostumats a veure no ha estat el resultat de l'acció espontània de la natura, sinó la conseqüència del treball sacrificat dels seus antecessors (probablement besavis de molts dels alumnes de la comarca i de la localitat).

  • Que els alumnes es familiaritzin en l'espai que els envolta. Per realitzar aquesta activitat s'organitzaria una sortida en autobús amb la finalitat de dur a terme el "Coneixement del territori" mitjançant el qual tindrien la possibilitat de visitar el seu entorn i situar sobre el terreny, els coneixements adquirits.
  • Després de la jornada d'explicació i efectuat el recorregut per l'àrea d'estudi, hi hauria un taller a les instal lacions de la Comunitat, on treballarien qüestionaris interdisciplinaris, amb el propòsit que puguin ser profitosos tant per a l'àrea històric -social com per la científica - tecnològica.
  • Finalment, als alumnes se'ls hi donaria una clau per poder accedir a un món virtua,l amb l'objectiu que treballessin una parcel la agrícola on podrien tenir la seva masia, cultius, contactes amb altres agricultors per intercanviar opinions i reflexionar sobre les possibilitats del seu entorn.

El Grup d'Estudis considera que el projecte seria pioner en dos aspectes:

  1. En la transmissió de coneixements geogràfics i històrics sobre la localitat i comarca del Montsià que no estan inclosos en els llibres de text.
  2. Sensibilització de les noves generacions, alumnes dels Centres d'Ensenyament i visitants en general, de la necessitat de fer un ús racional de l'aigua i preservar el medi.

L'Ajuntament d'Amposta, a través de l'àrea d'Ensenyament, es va encarregar de la divulgació del projecte en tots els centres, els quals li van dispensar una bona acollida.

Fruit d'aquesta divulgació, el dia 11-11 - 2011, a la Sala de Juntes de la Comunitat es van reunir el Grup d'Estudis de la CRCDE i el CAT amb els representants de tots els Centres d'Ensenyament d'Amposta: Escoles: Agustí Barberà, Consol Ferré, Miquel Granell, Sagrat Cor, Soriano Montagut, IES Montsià i Institut Ramon Berenguer IV, tots els assistents es van mostrar molt receptius i disposats a col · laborar.

La reunió va culminar el dia 9 de desembre amb una jornada d'immersió en el projecte destinada als representants dels Centre d'Ensenyament assistents a la reunió del dia 11 perquè poguessin valorar, la seva viabilitat. Opinaren que la iniciativa és innovadora i de màxim interès.


2. LA CREACIÓ D'UN ARXIU HISTÒRIC I CENTRE 'INTERPRETACIÓ.

La CGRCDE (Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre) no ha estat sempre tal com avui la coneixem, sinó que és el resultat d'un llarg procés evolutiu que es remunta al segle XIX, quan la gent que van colonitzar la marge dreta de l'Ebre van començar a delimitar terrenys per dedicar-los al cultiu de l'arròs .

Els antecedents de les zones a acotar i les Juntes de Acotament resultants d'aquesta iniciativa daten de l'any 1860, i es van estendre per tota la part deltaica del terme municipal d'Amposta.

Les zones actualment vigents a l'entitat i que podem considerar històriques són: Xerta, Aldover, Roquetes, Delta, St Jaume d'Enveja, Prats, Illa de Riu, St Carles de la Ràpita, Villafranco del Delta i Illa de Buda * .

Posteriorment a les Juntes de Acotament es van crear els sindicats, com a conseqüència de la perfecta combinació entre la posada en marxa del Canal de la Dreta, el cultiu de l'arròs i l'autorització per a l'adquisició de propietats.

La creació de Sindicats es remunta a l'any 1862 i després d'un llarg procés de fusions i escissions passen a convertir-se en l'any 1944 en Comunitats de Regants, les quals van mantenir bàsicament els objectius dels antics Sindicats: gestionar correctament l'aigua de reg i mantenir el bon estat de les instal.lacions.

El resultat de més d'un segle d'actuacions administratives i lluita per fer productiu el territori, va culminar el 18 de Juny de 1967 amb la creació de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, tal com la coneixem avui dia i amb seu a Amposta.

És per tots aquests fets passats, que el Grup d'Estudis de la CGRCDE considera legítim i adequat que l'entitat tingui del seu propi Arxiu Històric i Centre d'Interpretació, atès que compta amb un fons documental i material de l'època de més d'un segle de antiguitat.

Aquest material s'ampliaria amb cessions o donacions de documents o objectes, per part dels regants actuals els quals participarien d'una manera activa en el procés, per la qual cosa la denominació de l'Arxiu seria: Arxiu de la Memòria Històrica de la Comunitat de Regants i Centre d'Interpretació.

Incorporada a la CGRCDE el 18 de juny de 1967; les zones anteriorment esmentades es van incorporar el dia 2 d'abril de 1967.

3. EDICIÓ D'UN LLIBRE.

Com s'ha dit anteriorment, una de les activitats més importants realitzades amb motiu de la celebració del 150 Aniversari del Canal de la Dreta de l'Ebre, va ser la confecció d'un llibre que expliqués l'estat econòmic, històric i social del Delta abans dels canals i després de la seva construcció i posada en funcionament.

La història documental s'inicia al segle XII (1148) i discórre a través dels segles durant els quals es recopila en diferents arxius de l'Estat i a les Comunitats de Regants del Delta de l'Ebre, especialment en la CGRCDE.

El Grup d'Estudis considera que seria útil i interessant la confecció i edició d'un nou llibre, en el que es posaria de manifest i es documentarien els esdeveniments més importants des de 1967 fins a l'actualitat, d'aquesta manera quedaria completada, recollida i contrastada documentalment la història deltaica; seria una font d'informació fidedigna per a tots aquells que vulguin informar-se, treballar o consultar qualsevol aspecte del Delta de l'Ebre.


4. CREACIÓ D'UN FONS D'ART.

La Comunitat de Regants ha assolit al llarg dels anys, una notable rellevància pública i social, convertint-se en una de les entitats més representatives del nostre territori tant a nivell nacional com internacional. Aquesta presència pràcticament l'obliga a ampliar els seus camps d'acció, més enllà dels aspectes tècnics de gestió de l'aigua, i a impulsar propostes de tipus cultural, per tal de contribuir, en la mesura de les seves possibilitats, a divulgar el caràcter i la realitat de les nostres terres.

La celebració del 150 Aniversari va ser l'oportunitat per adequar als nous temps la imatge corporativa de l'entitat. En aquest sentit, i previ concurs dels artistes interessats, es va encarregar una obra d'art contemporani que simbolitzés l'efemèride i permetés la seva reproducció com a obsequi representatiu de l'Aniversari. Aquesta obra, juntament amb altres donacions pictòriques d'artistes d'Amposta i la Comarca del Montsià, ha estat una de les primeres adquisicions d'un futur Fons d'Art de la Comunitat de Regants.

Aquest fons hauria de relacionar-se amb l'aigua, amb els canals i en un sentit més ampli, amb el nostre medi, la nostra cultura i costums.

La seva creació suposaria un mecenatge per als artistes i una inversió per a l'entitat. S'intentaria donar continuïtat a la col·lecció amb l'adquisició d'obres d'artistes que atorguéssin protagonisme al tema l'aigua i el seu entorn natural.

Aquest fons estaria dipositat, de moment, a la seu de la Comunitat amb la previsió d'adequar un espai per a l'exposició i conservació de les obres. Seria també un instrument per a la il·lustració de materials i activitats generats per l'entitat, ja que la Comunitat té com un dels seus objectius l'edició i difusió de materials relacionats amb la cultura de l'aigua i la sostenibilitat del medi.

Comunitat General de Regants de la Dreta de l´Ebre : NOTÍCIES : Grup d’estudis

Comunitat General
de Regants de la Dreta de l´Ebre
Passeig Canal, 43-49 - Amposta - Tel. +34 977 70 00 81 - correu electrònic
Informació i avís legal | Política de privacitat

- Aenor. Gestión ambiental. GA-22050457

- Certificat IQNet

- Banc Sabadell